top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bepalingen

Artikel 1

1. De vereniging treedt naar buiten onder de naam "Volkstuinvereniging Krommenie", afgekort "VTV Krommenie".

2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld, aangevuld en/of gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.

3. Aanvullingen en/of wijzigingen treden niet in werking, alvorens zij door de Algemene Ledenvergadering zijn goedgekeurd.

4. leder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en Huishoudelijk reglement, besluiten van de Algemene Ledenvergadering en openbaar bekend gemaakte bestuursbesluiten te kennen en na te leven.

Lidmaatschap

Artikel 2. Toelating leden

1. Meerderjarige personen kunnen lid zijn van de vereniging.

2. De aanvraag voor een lidmaatschap moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.

3. Het nieuwe lid verstrekt aan het bestuur zijn/haar volledige adres en zo mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres.

4. a. Alleen leden van de "VTV Krommenie" kunnen een tuin huren. b. Onder een tuin wordt verstaan een kavel van ca. 100 m2 of een halve kavel van ca. 50 m2 .

5. De vereniging kent donateurs, zij ontvangen digitaal “Het Groene Nieuws’ en 1x per jaar de bestellijsten voor zaden en pootgoed.

 

Artikel 3. Rechten en verplichtingen leden

1. leder lid heeft, met inachtname van het bepaalde in artikel 1, de vrije beschikking over de tuin, die hem/haar in gebruik is gegeven, maar is verplicht de tuin vanaf het begin in goede staat te brengen en te houden. De uitoefening van de hobby en het onderhouden van de tuin dient op een zodanige wijze te geschieden dat er geen nadelige effecten voor het milieu optreden.

2. Na toewijzing van een tuin dient het lid borg te betalen voor de toegewezen tuin, de hoogte van de borg wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

3. De tuin en eventuele door de vereniging toegestane kassen op de tuin dienen, overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, als dagrecreatie accommodatie voor het lid en zijn/haar gezin. Het uitoefenen van beroepsmatige handelingen is verboden.

4. De leden worden geacht de door de vereniging toegestane kassen, huisjes en beplantingen op hun tuin in eigendom te bezitten. 5. Leden mogen hun tuin slechts overdragen door tussenkomst van het bestuur.

6. Leden mogen niet meer dan twee tuinen bezitten.

7. Een bestaand tuinlid komt voor aanvraag voor een tweede tuin op de wachtlijst, met dien verstande dat mensen, die op de wachtlijst staan, zonder tuin voorgaan.

8. Tuinverdeling vindt plaats door het bestuur. Deze is op de hoogte van de laatste stand van zaken middels de ledenadministratie. 9. Zodra er een tuin vrijkomt wordt dit op de website aangegeven. De huidige tuinders hebben twee weken de tijd om eventueel te ruilen van tuin. Bij meerdere gegadigden zal er geloot worden.

10. De Wachtlijst geldt ook voor personen uit het gezin van een lid die zelfstandig lid wil worden.

11. Indien er kandidaten op de wachtlijst staan voor een hele tuin en er is een halve tuin beschikbaar, dan krijgen zij deze halve tuin aangeboden, indien men weigert komt de volgende persoon op de wachtlijst aan de beurt.

 

Artikel 4. Kandidaat-leden

1. De aanvraag voor een kandidaat-lidmaatschap moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.

2. Kandidaat-leden worden door het bestuur op een wachtlijst geplaatst in volgorde van ontvangst van de aanmelding. Blad 1 van 8 03-02-2024 Vereniging van Volkstuinders Krommenie Huishoudelijk Reglement

3. Vrijgekomen tuinen worden in volgorde van de ontvangst van de aanmelding aangeboden aan de kandidaat-leden.

4. Een kandidaat-lid heeft het recht om tweemaal een aangeboden tuin te weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn plaats op de wachtlijst.

5. Het bestuur beslist bij een derde weigering over het al of niet handhaven van het desbetreffende kandidaat-lid op de wachtlijst dan wel over het terugplaatsen van het kandidaat-lid op de wachtlijst.

 

Artikel 5. Financiële verplichtingen

1. De huur voor het gebruik, de contributie en andere vergoedingen moeten vóór 31 januari van het desbetreffende verenigingsjaar aan de penningmeester zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met het bestuur.

2. De financiële verplichtingen worden berekend over het verenigingsjaar, zoals is bepaald in artikel 11 van de statuten.

3. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijs-index. Extra verhoging vereist de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

4. Indien het lidmaatschap ingaat na 1 mei is 50% van de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

5. Indien het lidmaatschap ingaat na 1 september is er voor het lopende jaar geen contributie meer verschuldigd.

 

Artikel 6. Beroepsprocedure niet toelaten als lid

1. Het bestuur dient een persoon schriftelijk in kennis te stellen van de reden tot weigering lidmaatschap van de vereniging. Het aspirant lid kan hier op de Algemene Ledenvergadering bezwaar tegen maken.

2. De Algemene Ledenvergadering besluit vervolgens of de betrokkene alsnog als lid zal worden aanvaard.

 

Artikel 7. Einde lidmaatschap

1. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de in gebruik gegeven tuin schoon op te leveren. Bij gebreke hiervan zal geen borg terugbetaald worden, dit na beoordeling van het bestuur.

 

Het Bestuur

Artikel 8. Kandidaatstelling

De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient te geschieden bij het bestuur uiterlijk twee weken voor de Algemene Ledenvergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden.

 

Artikel 9. De voorzitter

De voorzitter is belast met:

1. De algemene leiding van de vereniging, hij leidt de vergaderingen, is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten.

2. Hij houdt toezicht op de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement alsmede op de genomen besluiten.

 

Artikel 10. De secretaris

De secretaris is belast met:

1. Het voeren van de correspondentie, intern en extern.

2. Het opstellen van de notulen van de vergaderingen.

3. Het opstellen van het jaarverslag, de convocaties, de presentielijsten van vergaderingen en het archief.

4. Het toezicht op de bankrekeningen van de vereniging, heeft de bevoegdheid die te raadplegen.

5. De ledenwerving, ledenbeheer en de toewijzing van de tuinen.

 

Artikel 11. De penningmeester

De penningmeester is belast met:

1. Het beheren en bewaken van de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging, het innen van de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van betalingen.

2. Het voeren van de leden- en financiële administratie alsmede het opmaken van het jaarverslag met de daarbij behorende balans en staat van baten en lasten.

3. het opstellen van de begroting en het bewaken van de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting.

 

Artikel 12. Overige bestuurders

De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuurders een deel van hun werkzaamheden overdragen aan een andere bestuurder.

 

Artikel 13. Rooster van aftreden

1. Het rooster van aftreden wordt opgesteld door het bestuur.

2. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld, dat de voorzitter, secretaris en penningmeester nimmer gelijktijdig aftreden.

 

Artikel 14. Procedure schorsen en ontslag bestuurder

1. Een bestuurder kan worden geschorst overeenkomstig artikel 12 lid 7 van de statuten Alvorens de schorsing van een bestuurder door het bestuur kan worden uitgesproken, dient de desbetreffende bestuurder schriftelijk met redenen omkleed in gebreke te worden gesteld.

2. De bestuurder heeft tot drie weken na de tot in gebreke stelling de gelegenheid om de onregelmatigheden te herstellen. Indien de onregelmatigheden na deze termijn niet zijn hersteld, dient de desbetreffende bestuurder schriftelijk (aangetekend) te worden medegedeeld dat hij op de eerstvolgende bestuursvergadering voor schorsing zal worden voorgedragen. Deze vergadering zal worden gehouden uiterlijk in de maand volgende op die, waarin voornoemde mededeling werd verzonden. Tevens zal hem/haar worden medegedeeld, dat hij/zij bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt in de gelegenheid zal worden gesteld zich te weren.

 

Commissies

Artikel 15. Taken en bevoegdheden commissies

Het bestuur is onder nadere goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies.

1. De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd.

2. De leden van een commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaren en zijn terstond herkiesbaar. Zij treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden.

3. Een commissie kan worden ingesteld voor het uitvoeren van een taak van het bestuur of ter advisering van het bestuur en/of van de Algemene Ledenvergadering.

4. De taakstelling en bevoegdheden van de commissies, die door het bestuur worden ingesteld, worden door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur bepaald.

5. In overleg met het bestuur worden eventueel een voorzitter en een secretaris van de commissie benoemd.

6. De commissie dient regelmatig een overzicht van haar werkzaamheden aan het bestuur voor te leggen.

7. Het bestuur is bevoegd tot het schorsen van leden van commissies tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, waarvoor dit nog in de oproep kan worden vermeld, wordt een voorstel tot ontslag of tot verlenging van de schorsing van het desbetreffende commissielid geagendeerd.

8. Het lidmaatschap van een commissie beëindigt door:

- overlijden van het commissielid;

- beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;

- opzegging door het lid schriftelijk bij het bestuur;

- ontslag als bedoeld in artikel 15 lid 7.

 

Artikel 16. Aard van de commissies

De vereniging kent in ieder geval de volgende vaste commissies:

a. Tuincommissie Rosariumcomplex;

b. Tuincommissie Westdijkcomplex;

c. Inkoopcommissie;

d. Redactiecommissie;

e. Kascommissie;

 

Artikel 17. Tuincommissie Rosariumcomplex en Tuincommissie Westdijkcomplex

1. De tuincommissies hebben tot taak:

a. de zorg over het onderhoud van het desbetreffende complex;

b. het regelen van algemene complexwerkzaamheden door de leden van het desbetreffende complex;

c. de controle op de naleving van de tuinregels.

2. De tuincommissie stelt de richtlijnen op voor de tuinkeuringen. Deze richtlijnen moeten de goedkeuring van het bestuur hebben (zie artikel 26).

3. De voorzitter van de tuincommissie is lid van het bestuur.

 

Artikel 18. Inkoopcommissie

1. De inkoopcommissie heeft tot taak het inkopen van goederen, die voor het tuinieren van belang zijn, zoals zaden, gewasbeschermingsmiddelen, bemestingsmiddelen, rijsstokken etc.

2. De inkoopcommissie bestaat uit tenminste twee leden, waarvan uit ieder complex tenminste een lid is afgevaardigd en waarvan een lid ook bestuurslid van de vereniging is.

 

Artikel 19.  Redactiecommissie

1. De redactiecommissie heeft tot taak het verzorgen, uitgeven en bezorgen van het verenigingsblad "Het Groene Nieuws" en het rondbrengen van bestellijsten en andere verenigingstukken.

2. De commissie bestaat uit tenminste drie leden waarvan een lid ook bestuurslid van de vereniging is.

Artikel 20. Kascommissie

1. De kascommissie heeft tot taak het controleren van de boeken van het achterliggende jaar.

2. De commissie komt bijeen zo dikwijls als zij dit nodig achten.

3. Het reservelid van de commissie zal zoveel mogelijk de bijeenkomsten van de commissie bijwonen.

4. Een commissielid, dat zijn lidmaatschap beëindigt, zal uiterlijk twee weken na datum van beëindiging van het lidmaatschap, alle in zijn bezit zijnde financiële gegevens van de penningmeester, aan het bestuur overhandigen of bij aangetekende brief toezenden. 5. De leden en reserveleden van de commissie zijn gehouden tot absolute geheimhouding van hun bevindingen en verschaffen slechts inlichtingen aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

 

Vergaderingen

Artikel 21. Vergaderingen

De vergaderingen worden onderscheiden in:

a. jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;

b. buitengewone Algemene Ledenvergaderingen;

c. bestuursvergaderingen;

d. commissievergaderingen.

 

Artikel 22. Algemene ledenvergadering

1. De voorzitter schorst of verdaagt zo nodig de vergadering.

2. In een Algemene Ledenvergadering voert een lid alleen het woord wanneer de voorzitter hem/haar dit heeft verleend. Blad 4 van 8 03-02-2024 Vereniging van Volkstuinders Krommenie Huishoudelijk Reglement

3. Indien een lid het woord is verleend dient hij zich te houden aan het onderwerp van beraadslaging. Wijkt hij/zij hiervan af dan kan de voorzitter hem/haar het woord ontnemen.

4. De voorzitter kan een maximale spreektijd per spreker vaststellen.

5. Maakt een lid zich bij herhaling schuldig aan verstoring van de orde tijdens een Algemene Ledenvergadering, dan kan het bestuur bij monde van de voorzitter besluiten hem/haar de verdere aanwezigheid op de algemene ledenvergadering te ontzeggen. 6. Tijdens de beraadslagingen kan via een door een lid ingediende motie van orde worden besloten het desbetreffende onderwerp zonder verdere besprekingen in stemming te brengen. Moties van orde worden tijdens de discussies ingediend en de motie van orde wordt onmiddellijk in stemming gebracht.

7. De vergadering kan om een schriftelijke stemming vragen. De schriftelijke stemming vindt plaats door middel van gewaarmerkte en te sluiten briefjes. Ondertekende, onjuiste of onleesbaar ingevulde stembriefjes zijn ongeldig.

8. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering drie leden aan - dit mogen geen bestuurders zijn - die gezamenlijk als stemcommissie optreden. De voorzitter benoemt een van de leden van de stemcommissie tot voorzitter van de stemcommissie. De stemcommissie onderzoekt of het aantal stembriefjes gelijk is aan de aanwezige stemgerechtigde leden. De voorzitter van de stemcommissie maakt na het tellen van de stemmen de uitslag bekend aan de secretaris van de vereniging.

9. Bij de rondvraag wordt de leden de gelegenheid geboden vragen te stellen over onderwerpen, die niet als afzonderlijk punt van bespreking op de agenda voorkomen.

 

Artikel 23. Bestuursvergaderingen

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht.

2. De oproep van een vergadering dient tenminste twee weken voor de datum van de vergadering te worden verzonden.

3. Er wordt mondeling gestemd tenzij de voorzitter anders wenselijk acht.

4. leder bestuurslid heeft één stem.

5. Alle besluiten dienen te worden genomen bij volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de bestuursleden.

6. Bij het staken van de stemmen is het oordeel van de voorzitter doorslaggevend.

 

Artikel 24. Commissievergaderingen

1. Commissievergaderingen worden gehouden zo dikwijls als nodig geacht is voor een goed functioneren van de commissie. In eerste instantie schrijft de secretaris van de commissie de vergaderingen uit.

2. Er wordt mondeling gestemd.

3. leder lid heeft een stem.

Artikel 25. Opstallen en bouwsels

1. Op de tuinen van complex Westdijk mogen opstallen (niet bestemd voor bewoning) en kassen en pergola's worden geplaatst, mede volgens de bepalingen van de Gemeente Zaanstad, in overeenstemming met het voor dit gebied geldende bestemmingsplan. Op de tuinen van het Rosariumcomplex mogen alleen pergola's worden geplaatst.

2. Kassen die niet hoger zijn dan 90 cm mogen op beide complexen geplaatst worden zonder toestemming van het bestuur.

3. Voor het plaatsen van opstallen, pergola's en kassen is toestemming vereist van het bestuur voor wat betreft de locatie en type. Er dient een tekening ingediend te worden wat betreft de locatie en type opstal(uitgaande van een blokhut model) of pergola. Deze tekening dient vooraf door het bestuur te worden goedgekeurd.

- Op tuinen van 50 m2 mag een kas en/of een pergola van maximaal 3 m2 geplaatst worden;

- Op tuinen van 100 m2 mag een opstal, pergola en/of een kas geplaatst worden waarbij het totaal oppervlak maximaal 12 m2 mag bedragen waarvan maximaal 6 m2 voor een opstal of pergola gebruikt mag worden.

4. Het tuinlid ontvangt hiervoor een contract dat ondertekend dient te worden. De ondertekende versies met een plattegrond worden gearchiveerd door het secretariaat. Een geheel ondertekende versie ontvangt het tuinlid retour.

5. Voor de opstallen gelden de volgende bepalingen:

- Per tuin van 100 m2 mag een opstal geplaatst worden;

- De oppervlakte van een huisje mag max. 6 m2 bedragen;

- De hoogte en goothoogte van een huisje mag max. 2,20 m resp. 2 m bedragen;

- De afstand van de huisjes tot de bestemmingsgrens van het complex moet minimaal 8 m bedragen;

- Om uniformiteit in het aanzien van het tuincomplex te behouden zal het bestuur de plaats aanwijzen waar op elke afzonderlijke tuin een huisje kan worden geplaatst, hierbij zal rekening worden gehouden met de belangen van de aangrenzende tuinder, i.v.m. lichtval, enz.;

- De afstand tot scheidslijn tuin perceel bedraagt minimaal 2,5 m;

- I.v.m. uniformiteit zal het bestuur bepalen welke kleur groen voor de huisjes is toegestaan. Kleurstelling: Standgroen en Mergelwit;

- Voor het plaatsen van een huisje dient een borg betaald te worden, de hoogte hiervan wordt door het bestuur vastgesteld;

- Bij beëindiging van lidmaatschap dient het huisje verwijderd te worden, bij gebreke hiervan zal geen borg terugbetaald worden. Indien tuinders het huisje over willen doen aan een volgende tuinlid gaat dit buiten het bestuur om. Het contract dient echter wel her ondertekend te worden;

- Indien het tuinlid zijn lidmaatschap beëindigt krijgt hij de tijd zijn opstal over te laten nemen door een medetuinlid of de eerstkomende op de wachtlijst. indien beide mogelijkheden niet van toepassing zijn dient de opstal verwijderd te worden;

6. Voor kassen gelden de volgende bepalingen: - Definitie: Een kas is een doorzichtige ruimte, welke kan bestaan uit metaal, hout, glas of kunststof, met een puntdak dan wel een ronde vorm en waarvan tenminste 95% van het oppervlak lichtdoorlatend is;

- Een kas vereist de goedkeuring van het bestuur bij een hoogte boven de 90 cm;

- Per tuin van 50 m2 mag een kas geplaatst worden. De grootte van de kas bedraagt max. 3 m2 . De hoogte van een kas mag niet meer dan 1,75 m bedragen;

- Per tuin van 100 m2 mag een kas geplaatst worden. De grootte van de kas bedraagt max. 12 m2 . De hoogte van een kas mag niet meer dan 2,20 m bedragen;

- De afstand van de kassen tot de bestemmingsgrens van het tuincomplex moet minimaal 8 m bedragen;

- Het bestuur bepaalt de plaats waar een kas op elke afzonderlijke tuin kan worden geplaatst;

- Voor het plaatsen van een kas dient een borg betaald te worden, de hoogte hiervan wordt door het bestuur vastgesteld;

- Bij beëindiging van lidmaatschap dient de kas verwijderd te worden, bij gebreke hiervan zal geen borg terugbetaald worden. Indien tuinders de kas over willen doen aan een ander tuinlid gaat dit buiten het bestuur om. Het contract dient echter her ondertekend te worden;

- Indien het tuinlid zijn lidmaatschap beëindigt krijgt hij de tijd zijn kas over te laten nemen door een medetuinlid of de eerstkomende op de wachtlijst. indien beide mogelijkheden niet van toepassing zijn dient de kas verwijderd te worden.

7. Voor Pergola's gelden de volgende bepalingen:

- Per tuin van 100 m2 mag een Pergola geplaatst worden met een maximale oppervlakte van 6 m2 binnen de totale toegestane bebouwing van 12 m2 (zie lid 3.);

- Per tuin van 50 m2 mag een Pergola geplaatst worden met een maximale oppervlakte van 3 m2 ; - De totale hoogte mag maximaal 2 m zijn; - De afstand tot de tuingrens moet minimaal 2 m zijn;

- De Pergola's moeten een open karakter hebben. De onderzijde mag dicht zijn tot 1,3 m van de grond en moet stormvast gebouwd zijn.

- Voor het plaatsen van een Pergola dient een borg betaald te worden, de hoogte hiervan wordt vastgesteld door het bestuur.

 

Artikel 26. Tuinregels

a. De tuinen moeten worden aangewend als volkstuin teneinde daarop als ontspanning te tuinieren. De leden zijn gehouden de tuin goed te onderhouden en te gebruiken en aanzien te geven overeenkomstig de bestemming.

b. Een tuinder, die langs zijn tuin paden, greppels en/of sloten heeft, moet deze schoonhouden. De buitensloot wordt gecontroleerd door het Hoogheemraadschap, bij nalatigheid van desbetreffende tuinder wordt de eventuele opgelegde boete van het Hoogheemraadschap door het bestuur doorberekend aan tuinder. Het is van het grootste belang dat sloten en greppels worden schoongehouden i.v.m. de waterhuishouding van het tuincomplex. Tuinders die een tuin hebben die grenst aan de middensloot op het complex Westdijk dienen deze schoon te houden tot 1,5 meter uit de kant.

c. Het daarvoor in aanmerking komende deel van de tuin moet voor 1 april van ieder kalenderjaar zijn bewerkt en onkruidvrij zijn. d. Bij achterstallig onderhoud krijgt een lid een eerste waarschuwingsbrief, met het verzoek hier verbetering in te brengen, waarbij een termijn gesteld wordt waarin twee weekenden vallen. Na het verstrijken van de termijn wordt de tuin opnieuw geschouwd. Indien de tuin nog steeds niet in orde is volgt een tweede waarschuwingsbrief met een einddatum waarin wederom twee weekenden vallen en een royement waarschuwing. Na deze datum, zulks ter beoordeling van het Bestuur, wordt indien noodzakelijk overgegaan tot royement waarvoor een bevestiging wordt verstuurd. Tuinder krijgt geen borg retour.

e. De afstand van bramen, heesters en struiken tot de scheidslijnen van het tuinperceel moet tenminste 1 meter bedragen.

f. Aardappelen mogen i.v.m. het verkrijgen van een gezonde teelt eens in de 4 jaar op dezelfde plek worden geteeld (1 jaar wel 3 jaren niet).

g. Na het afsterven van het gewas dienen bonenstaken en andere leidmiddelen onmiddellijk te worden verwijderd. h. Het door de vereniging beschikbaar gestelde nummerbord dient duidelijk op de tuin te worden geplaatst, zodanig dat deze vanaf het pad zichtbaar is. i. Vanaf 1 april tot 1 oktober zal de tuincommissie regelmatig de tuinen controleren.

j. Alle leden zijn verplicht algemene werkzaamheden te verrichten op hun complex indien daartoe een beroep op hen wordt gedaan. Bij nalatigheid volgt een boete, de hoogte ervan wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur zal tevens het aantal uren vaststellen waarvoor men voor de vereniging beschikbaar dient te zijn. Het algemene werk omvat alle voorkomende werkzaamheden die het bestuur nodig acht. Bij ziekte of verhindering wordt in overleg met de tuincommissie een andere datum vastgesteld. Leden die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt worden van deze verplichting vrijgesteld.

 

Artikel 27

Naast hetgeen in andere artikelen is genoemd is het de leden op de complexen verboden:

a. Onbevoegd de tuin van een ander te betreden;

b. Bakken, silo’s en omheiningen te hebben op opvallende plaatsen;

c. Afval of andere materialen te verbranden;

d. Beplantingen te hebben die naar het oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) veroorzaken;

e. Vee of kleinvee te houden;

f. zodanige handelingen te verrichten of te laten (doen) verrichten welke naar het oordeel van het bestuur hinder veroorzaken;

g. enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen;

h. geschriften of drukwerken zonder medeweten van het bestuur te verspreiden of op te plakken;

i. zonder medeweten van het bestuur materialen te plaatsen op de gemeenschappelijke ruimten, ingangen en paden;

j. honden los te laten lopen;

k. afrasteringen te verbreken, grenspalen verwijderen of te verplaatsen;

l. in bruikleen ontvangen goederen vuil terug te geven; m. bestuurs- of commissieleden te hinderen bij de controle op de naleving van de reglementaire bepalingen;

n. planten op de tuin te kweken die bij de wet verboden zijn ook wanneer die in het algemeen oogluikend worden getolereerd;

o. kinderen zonder begeleiding van een tuinder het complex te laten betreden.

 

Artikel 28 Gebruik verenigingsgebouw

Ieder lid kan tegen betaling van een borg bij het bestuur een sleutel van het verenigingsgebouw verkrijgen.

 

Artikel 29 Partnerlidmaatschap

De partner van een lid kan zich aanmelden voor een partnerlidmaatschap met dien verstande dat in het geval van partnerlidmaatschap er sprake moet zijn van een duurzame relatie tussen lid en partner (samenwonend/gehuwd). In principe heeft de partner van een lid dezelfde rechten en plichten als een regulair lid behoudens stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. In het geval waar een lid structureel geholpen wordt bij het onderhouden van de tuin door derden, bijvoorbeeld een kennis, een dochter of een zoon, wordt dit niet beschouwd als partnerlidmaatschap.

 

Artikel 30

 

1. Hierbij vervallen alle voorgaande versies van dit reglement. Ondertekening dagelijks bestuur

Ondertekening dagelijks bestuur

Voorzitter: H. Nool.

Penningmeester: A. Rombouts.

Secretaris: L. J. McDevitt-Pugh.

Versie: 03-02-2024

VTV logo Origineel  zonder tekst_edited.

Vereniging van Volkstuinders Krommenie

Huishoudelijk Reglement

bottom of page