top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Volkstuinvereniging Krommenie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In de Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volkstuinvereniging Krommenie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- De volgende persoonsgegevens bewaren ten behoeve van het lidmaatschap bij Volkstuinvereniging Krommenie: geslacht, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

- Deze gegevens alleen van toepassing zijn voor de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

- De persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden ( en commissieleden?) van Volkstuinvereniging Krommenie.

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. - De persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd worden uit het ledenbestand bij opzegging van het lidmaatschap van Volkstuinvereniging Krommenie.

 

Als Volkstuinvereniging Krommenie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen kan dit via het volgende e-mailadres vtvkrommenie@gmail.com.

VTV logo Origineel  zonder tekst_edited.

Vereniging van Volkstuinders Krommenie

Privacyverklaring 

Privacyverklaring_edited.jpg
bottom of page